top of page

PLATFORMOS NAUDOJIMO SUTARTIS

BENDROSIOS PLATFORMOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Atnaujinta: 2023-03-01

1. SĄVOKOS​

1.1. Šiose Bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

1.1.1. ADTS reiškia asmens duomenų tvarkymo sąlygas, kurios yra pateiktos šių sąlygų 1 priede.

1.1.2. Asmens duomenys reiškia asmens duomenis, kaip tai apibrėžta Privatumo politikoje.

1.1.3. Bandomasis laikotarpis reiškia laikotarpį, kurio metu SonT suteikia teisę Prenumeratoriui išbandyti Platformą ir SonT sprendimą nemokamai. Bandomuoju laikotarpiu prieinama Platformos versija gali turėti mažiau funkcijų nei mokama Platformos versija, pasiekiama Prenumeratos laikotarpiu.

1.1.4. Bendrosios sąlygos šios bendrosios Platformos naudojimo sąlygos, kurių aktuali redakcija pasiekiama adresu https://www.signontab.com/termsofuse.

1.1.5. Duomenys reiškia bet kokius duomenis ir informaciją, kuriuos Prenumeratorius ir / ar Vartotojas įkėlė, padarė prieinamais ar naudoja Platformoje. Duomenų sąvokos apibrėžimas apima ir Asmens duomenis. 

1.1.6. Intelektinė nuosavybė reiškia visas esamas ir (ar) būsimas teises, susijusias su išradimais, patentais, prekių ženklais, pramoniniu dizainu, geografinės kilmės nuorodomis, autorių teisėmis, dalykine reputacija, ar kitas intelektinės nuosavybės teises, kurios dabar egzistuoja ar atsiras ateityje, įskaitant visas paraiškas bei registracijas, jų atnaujinimus ir papildymus pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus bet kurioje valstybėje ar teritorijoje.

1.1.7. Mokėjimai reiškia Prenumeratos mokestį ir kitus mokėjimus, kuriuos Prenumeratorius įsipareigoja mokėti SonT.

1.1.8. Paskyra reiškia paskyrą, per kurią Prenumeratorius naudojasi Platforma.

1.1.9. Platforma reiškia SonT savitarnos platformą, įskaitant susijusius pagrindinius serverius ir programinę įrangą.

1.1.10. Prenumerata reiškia Prenumeratoriaus teisę, prisijungus per Paskyrą, naudotis Platforma ir SonT sprendimu Bandomuoju laikotarpiu ir / ar Prenumeratos laikotarpiu.

1.1.11 Prenumeratorius reiškia klientą, kuriuo gali būti tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo.

1.1.12. Prenumeratos laikotarpis reiškia laikotarpį, kurio metu Prenumeratorius turi teisę už Prenumeratos mokestį naudotis Platforma ir SonT sprendimu.

1.1.13. Privatumo politika reiškia aktualią SonT Privatumo politiką, pasiekiamą adresu https://www.signontab.com/privatumo-politika?lang=lt.

1.1.14. PVM reiškia pridėtinės vertės mokestį.

1.1.15. SonT reiškia Sign on Tab, UAB, juridinio asmens kodas 305487013, registruotos buveinės adresas Ateities g. 77-7, Vilnius, Lietuvos Respublika, kuri administruoja Platformą ir teikia kitas susijusias paslaugas.

1.1.16. SonT sprendimas reiškia SonT sukurtą programinę įrangą, skirtą skaitmenizuoti dokumentus (pavyzdžiui sutartis, sutikimus ir pan.) jų pasirašymo vietoje naudojant rekomenduojamus įrenginius ir programinę įrangą bei leidžiančią integruotis su kitomis, jau esamomis, dokumentų administravimo ir / ar archyvavimo sistemomis.

1.1.17. Specialiosios sąlygos reiškia individualias Sutarties sąlygas. Aiškumo dėlei, ši sąvoka apima bet kokius Prenumeratoriaus užsakymus, Prenumeratos planus ir / ar kitas Šalių suderintas sąlygas dėl Platformos ir SonT sprendimo naudojimo.

1.1.18. Sutartis reiškią šią Platformos naudojimo sutartį, kurią sudaro dokumentai, nurodyti 2.3 punkte.

1.1.19. Šalis / Šalys reiškia Sutarties šalis, t. y. SonT ir Prenumeratorius, atskirai arba kartu.

1.1.20. Tinklapis reiškia https://signontabss.ito.lt/admin/login domeną, kuris priklauso ir yra naudojamas SonT.

1.1.21. Turinys reiškia Intelektinę nuosavybę, kitus SonT duomenis, rezultatus, kitą informaciją naudojamą / prieinamą Platformoje. Turinio sąvokos apibrėžimas neapima Duomenų.

1.1.22. Vartotojas(ai) reiškia fizinį asmenį / fizinius asmenis, kuriems Prenumeratorius suteikė teisę naudotis Platforma per Paskyrą. Vartotojų skaičius nurodomas Paskyroje.

1.2. Skyrių ir poskyrių antraštės yra naudojamos tik patogumo dėlei ir neturi įtakos Sutarties aiškinimui.

 

​2. SUTARTIES SUDARYMAS IR DOKUMENTAI

2.1. Ši Sutartis reglamentuoja naudojimosi Platforma tvarką, Prenumeratos sąlygas bei SonT licencijos suteikimo tvarką. Ši Sutartis nuo jos patvirtinimo momento Bendrųjų sąlygų 2.2 punkte nustatyta tvarka yra laikoma Šalis teisiškai įpareigojančiu susitarimu, kurio sąlygos yra privalomos Prenumeratoriui ir Vartotojui (-ams).

2.2. Prenumeratoriaus sutikimas su Sutarties sąlygomis išreiškiamas vienu iš žemiau nurodytu būdu:

       (i) registruojant Paskyrą Tinklapio registracijos formoje, paspaudžiant mygtuką, kuriuo nurodote, kad sutinkate su šiomis Bendrosiomis sąlygomis; arba

       (ii) toliau naudodamiesi paslaugomis po to, kai Bendrosios sąlygos buvo pakeistos; arba

       (iii) sudarant ar pakeičiant Specialiąsias sąlygas su SonT. 

Jei nesutinkate su Bendrosiomis sąlygomis arba neturite teisinių įgaliojimų atstovauti juridiniam asmeniui, kurio vardu sudarote Sutartį, negalite naudotis SonT teikiamomis paslaugomis ir turėtumėte nedelsdami nutraukti naudojimąsi Tinklapiu, Platforma ir SonT sprendimu.

2.3. Šią Sutartį sudaro žemiau išvardinti dokumentai (dokumentai išvardinti pagal jų prioritetą):

      (i) Specialiosios sąlygos ir jų priedai (jeigu tokių būtų);

      (ii) Bendrosios sąlygos;

      (iii) ADTS;

      (iv) Privatumo politika ir kiti dokumentai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.4 Ši Sutartis gali būti sudaryta:

      (i) Internetu: Prenumeratorius, vadovaudamasis registracijos proceso nurodymais, užpildo Tinklapyje pateikiamas registracijos formas, arba:

      (ii) Fiziškai pasirašant Sutartį: Prenumeratorius ir SonT fiziškai pasirašo Sutartį, t. y. Specialiąsias sąlygas. Sutartis gali būti pasirašyta apsikeičiant pdf ar elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais.

2.5. Jei esate klientas ir turite su SonT sudarytą licencinę sutartį ar kitą panašią sutartį, šios Bendrosios sąlygos taikomos tiek, kiek jūsų naudojimasis Tinklapiu ir Platforma, įskaitant bet kokias SonT paslaugas, nėra reglamentuojamos anksčiau sudarytų sutarčių sąlygomis.

2.6. Šios sąlygos taikomos tiek Bandomuoju laikotarpiu, tiek ir Prenumeratos laikotarpiu.

3. PASKYROS SUKŪRIMAS IR NAUDOJIMAS

3.1. Paskyrą Platformoje gali sukurti (t.y. Prenumeratoriumi gali būti):

      (i) fizinis asmuo, kuris / kuri, pagal taikytiną teisę (kaip nurodyta 12.1 punkte), yra veiksnus asmuo;

      (ii) juridinis asmuo, kuris yra tinkamai įregistruotas ir turi visišką teisnumą, o jo vardu Sutartį pasirašantis atstovas yra tinkamai įgaliotas tai padaryti.

3.2. Platforma galima naudotis tik per Paskyrą. Paskyroje Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalaujamą informaciją apie Prenumeratorių ir Vartotoją(-us) („Registracijos duomenys“). Registracijos duomenys turi būti teisingi, tikslūs ir išsamūs. Užbaigus registraciją, Prenumeratorius gaus SonT patvirtinimą el. paštu. Gavus patvirtinimą, Prenumeratorius gali paskirti savo Vartotoją(-us) ir naudotis SonT paslaugomis.

3.3 Prenumeratorius ir Vartotojai privalo susikurti individualius prisijungimo duomenis – vartotojo vardą ir slaptažodį. SonT nesuteiks jokių prisijungimo duomenų, išskyrus atvejus, jei Prenumeratorius / Vartotojai prarastų savo prisijungimo duomenis; tokiu atveju SonT suteiks laikinus prisijungimo duomenis, kurie turi būti pakeisti nedelsiant po to, kai sėkmingai prisijungiama prie Paskyros.

3.4. Jungdamiesi prie Paskyros, Prenumeratorius ir Vartotojai privalo naudoti savo individualius prisijungimo duomenis. Prisijungimo duomenys yra konfidencialūs, draudžiama jais naudotis keliems asmenims. SonT neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad prisijungimo duomenys buvo prarasti ar netinkamai naudojami.

3.5.  Prenumeratorius ir Vartotojas privalo nedelsiant informuoti SonT, jei:

      (i) tretieji asmenys, neturintys tokios teisės, pasinaudoja jo Paskyra;

      (ii) paviešinami, prarandami, neleistinai panaudojami prisijungimo duomenys; neleistinai panaudojama Paskyra; įvyksta bet koks kitas saugumo pažeidimas;

     (iii)Vartotojas netenka teisės naudotis Paskyra (pvz., pasikeitus pareigoms, pasibaigus darbo santykiams).

4. NAUDOJIMASIS TINKLAPIU IR PLATFORMA

4.1. Naudotis Tinklapiu ir Platforma Prenumeratorius ir Vartotojai įsipareigoja laikytis visų deramo elgesio internete taisyklių, taikomų Duomenų ir Platformos naudojimo reikalavimų, taip pat visų taikytinų teisės aktų reikalavimų. 

4.2. Visais atvejais Tinklapyje ir Platformoje Prenumeratoriui / Vartotojai draudžiama atlikti žemiau nurodytus veiksmus:

4.2.1. naudoti Tinklapį ir(ar) Platformą bet kokiu neteisėtu būdu, viešajai tvarkai, etikai, gerai moralei prieštaraujančiu tikslu;

4.2.2. naudojant Tinklapį ir(ar) Platformą sukelti pavojų elektroninių ryšių tinklo veikimui, jo saugumui, vientisumui ar riboti kitų subjektų galimybę naudotis Platforma;

4.2.3. naudoti programinę įrangą, kuri:

4.2.3.1. kokiu nors būdu galėtų pakenkti Tinklapiui ir(ar) Platformai ar bet kuriai programinei įrangai, kompiuterio sistemoms ar tinklams;  

4.2.3.2. paprastai apibūdinama kaip „virusai“ ar „kirminai“ ir (ar) kurios tikslas yra išvesti iš rikiuotės, sutrikdyti, pakenkti ar kaip kitaip trukdyti Tinklapiui ir (ar) Platformai, jų veikimui ar bet kokiai kitai programinei įrangai, kompiuterio sistemai ar tinklui;

4.2.3.3. leistų Prenumeratoriui / Vartotojui ar bet kuriam kitam asmeniui prieiti prie Tinklapio ir(ar) Platformos ir atlikti Tinklapio ar bet kokio kito internetinio tinklapio arba programinės įrangos išvedimą iš rikiuotės ar sutrikdymą (pvz. „gaudyklės“, „priėjimo kodai“ ar „gaudyklės durys” prietaisai, ar „šnipinėjimo programinė įranga”, kt.);

4.2.4. pažeisti SonT, kaip Platformos autoriaus, turtines ir neturtines teises, gauti / bandyti gauti / kopijuoti bet kokį pirminį kodą, algoritmus, kitaip pažeisti SonT teises į Intelektinę nuosavybę; naudoti Platformą, turint tikslą stebėti jos prieinamumą ar funkcionavimą, ar kitais konkuravimo tikslais.

4.2.5. be raštiško SonT leidimo naudoti programinę įrangą ar kitas automatines priemones, siekiant gauti ir surinkti informaciją Tinklapyje ir (ar) Platformoje;

4.2.6. pakartoti bet kokį veiksmą, nuo kurio susilaikyti prašė SonT, nepriklausomai nuo to, ar toks veiksmas yra apibrėžtas Bendrosiose sąlygose.

4.3. Bet kuris iš Bendrųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytų veiksmų suteikia SonT teisę įspėti Prenumeratorių / Vartotoją, apriboti, uždrausti jo veiksmus Tinklapyje ir Platformoje, įskaitant galimybę toliau naudotis SonT sprendimu ir kitomis paslaugomis, ir bet kuriuo metu imtis techninio ir (ar) teisinio pobūdžio veiksmų, kad apriboti Prenumeratoriaus / Vartotojo priėjimą prie Tinklapio.

4.4. Platformos naudojimas Bandomuoju laikotarpiu

4.4.1. SonT suteiks teisę Prenumeratoriui naudotis Platforma Bandomuoju laikotarpiu. Bandomasis laikotarpis prasideda, kai Prenumeratorius susikuria Paskyrą. Bandomasis laikotarpis baigiasi, kai: i) pasibaigia Bandomojo laikotarpio terminas. Apie pasibaigusį Bandomojo laikotarpio terminą Prenumeratorius informuojamas atskiru pranešimu; arba ii) Šalys sudaro Specialiąsias sąlygas dėl Platformos naudojimo Prenumeratos laikotarpiu.

4.5. Platformos naudojimas Prenumeratos laikotarpiu

4.5.1. Prenumeratos laikotarpiu Prenumeratorius Platforma naudojasi įsigytame Prenumeratos plane nustatytomis sąlygomis. Prenumeratos laikotarpiu už naudojimąsi Platforma mokamas Prenumeratos mokestis.

5. MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAS

5.1. Prenumeratos mokestis

5.1.1. Mokėtinas Prenumeratos mokestis priklauso nuo įsigyjamo Prenumeratos plano. Prenumeratos mokestis pradedamas mokėti iškart prasidėjus Prenumeratos laikotarpiui ir mokamas už einamąjį mėnesį į priekį. Elektroninės sąskaitos Prenumeratoriui bus pateikiamos Platformos priemonėmis arba jo nurodytu el. paštu.

5.1.2. Jei Prenumeratos laikotarpiu turimą Prenumeratos planą Prenumeratorius pakeičia:

        (i) aukštesnio lygio planu, didesnis (naujas / papildomas) Prenumeratos mokestis įsigalioja nedelsiant, o skirtumas pro rata pagrindu paskirstomas likusiam einamajam Prenumeratos laikotarpiui;

        (ii) žemesnio lygio planu, Prenumeratos mokesčio korekcijos įsigalios tik pasibaigus einamajam Prenumeratos laikotarpiui.

5.1.3. Jeigu Prenumeratorius ketina sukurti (pridėti) papildomą Vartotoją, Prenumeratorius privalo sumokėti Prenumeratos mokestį už šį papildomą Vartotoją, kuris yra mokamas už einamąjį mėnesį po naujo Vartotojo sukūrimo.

5.1.4. SonT pasilieka teisę keisti Prenumeratos sąlygas, įskaitant ir teisę keisti Prenumeratos mokestį; pridėti bet kokius naujus Mokėjimus; apmokestinti anksčiau nemokamas Platformos funkcijas. Tokie pakeitimai įsigalioja tik pasibaigus Prenumeratoriaus įsigytam Prenumeratos laikotarpiui (pvz., jei įsigytas Prenumeratos laikotarpis yra 1 mėnuo, tai prasidėjus naujam mėnesiui, taikomos pakeistos sąlygos ir pan.).

5.2. Atliktų Mokėjimų grąžinimas

5.2.1. Pareiga vykdyti Mokėjimus yra neatšaukiama, atlikti Mokėjimai nėra gražinami. Tai taikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Prenumeratorius:

       (i) nesinaudoja Platforma apmokėtu Prenumeratos laikotarpiu arba naudojosi ja tik iš dalies (pvz., paskiria mažiau Vartotojų, nei numatyta Prenumeratos plane, deaktyvuoja dalį Vartotojų, ir kt.);

       (ii) pakeitė taikomą Prenumeratos planą į naują planą, kitaip pašalino dalį mokamų Prenumeratos funkcijų;

       (iii) nesant SonT kaltės, nutraukė Sutartį prieš terminą.

5.3.  Mokėjimo metodai

5.3.1. Mokėjimai atliekami atsiskaitant kreditine kortele. Prenumeratorius Mokėjimų tvarkytojui suteikia teisę mokėtinų Mokėjimų sumas nuskaičiuoti iš Prenumeratoriaus kreditinės kortelės. SonT neatsako už Mokėjimų tvarkytojo klaidas, padarytas tvarkant Prenumeratoriaus mokėtinus Mokėjimus. SonT pasilieka teisę ištaisyti bet kokias Mokėjimų tvarkytojo padarytas klaidas, net ir tuo atveju, jei Mokėjimų tvarkytojas jau nuskaitė lėšas iš Prenumeratoriaus kreditinės kortelės. Mokėjimų tvarkytojo suteiktų paslaugų kainą (jei taikoma) sumoka Prenumeratorius.

5.3.2.Tuo atveju, jeigu Platformoje atsiranda galimybė pasirinkti kitus Mokėjimo metodus, pasirinktą Mokėjimo metodą Prenumeratorius gali pakeisti Paskyroje. Mokėjimo metodo pakeitimai galioja tik ateityje mokėtiniems Mokėjimams.

5.4. Valiuta, Mokesčiai ir Papildomi mokėjimai

5.4.1. Mokėjimai gali būti atliekami tik eurais (EUR).

5.4.2. Už naudojimąsi Platforma, vadovaujantis atitinkamoje jurisdikcijoje taikytinais teisės aktais ar kompetentingų institucijų sprendimais, Prenumeratorius gali būti apmokestintas mokesčiais, įskaitant, bet neapsiribojant, pardavimo, PVM, pajamų, naudojimosi mokesčiais ar kitais mokesčiais ir / ar rinkliavomis („Mokesčiai“). Į Mokėjimus tokie Mokesčiai nėra įskaičiuoti. Pareigą sumokėti tokius Mokesčius turi Prenumeratorius. Jei bet kuriuo metu Mokesčius už Prenumeratorių sumokėtų SonT, Prenumeratorius turi visa apimti atlyginti tokias SonT patirtas išlaidas.

5.4.3. Prie Lietuvos Respublikoje įsteigtiems ir veikiantiems asmenims taikomų Mokėjimų PVM bus pridėtas automatiškai. PVM nebus taikomas Prenumeratoriams, kurie yra įsteigti ne Lietuvos Respublikoje. PVM taikymas nustatomas automatiškai pagal pateiktus Prenumeratoriaus duomenis Paskyros registravimo metu.

5.4.4. Papildomos paslaugos / konsultacijos, pvz., ištrintų ir / ar kitaip prarastų Duomenų, jei tokią galimybę SonT turi, atstatymas, Prenumeratos plano pakeitimai; kiti veiksmai, gali būti papildomai apmokestinti („Papildomi mokėjimai“). Į Mokėjimus tokie Papildomi mokėjimai nėra įskaičiuoti. Kai jie taikomi, Papildomus mokėjimus sumokėti privalo Prenumeratorius.

6. SONT SPRENDIMO LICENCIJA

6.1.​ Atsižvelgiant į pasirinktą Prenumeratos planą SonT šios Sutarties galiojimo laikotarpiu suteikia Prenumeratoriui neišimtinę licenciją (-as) naudotis SonT sprendimu („Licencija“). Licencija suteikiama ribotam laikotarpiui – iki tol, kol Prenumeratorius („Licenciatas“) tinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, tačiau ne ilgiau nei galioja ši Sutartis.

6.2. Prenumeratorius SonT sprendimu naudojasi savo rizika. Tai, be kita ko, reiškia, kad Licenciatas prisiima bet kokią riziką, kad naudojantis SonT sprendimu nesilaikant Licencijos naudojimo sąlygų, taip pat dėl SonT sprendimo ar kitos programinės / techninės įrangos, interneto sutrikimų, taip pat dėl bet kokių kitų jo paties ar kitų asmenų klaidų, veiksmų ar neveikimo Licenciatui ir / ar tretiesiems asmenims gali būti padaryta žala, gali atsirasti kitos neigiamos pasekmės.

​6.3. Licenciatui Licencija ir prieiga prie SonT sprendimo suteikiama „tokia, kokia ji yra“ ir „tokia, kokia ji prieinama“. Tai be kita ko reiškia, kad Licencija ir SonT sprendimas nebuvo sukurti ir neveikia tokiu principu, kad būtų patenkinti visi ir bet kokie individualūs Licenciato verslo poreikiai. Šalims dėl to atskirai susitarus ir už papildomą mokestį, SonT gali suteikti papildomas paslaugas ir atlikti specifines SonT sprendimo modifikacijas, kurios pritaikytos Licenciatui, tačiau tai bet kokiu atveju nereikš, kad likusi Licencijos ir / ar SonT sprendimo dalis (kuri nebuvo specialiai sukurta ar modifikuota SonT) tapo individualiai pritaikyta Licenciato individualiems verslo poreikiams.

6.4. Naudojantis SonT Licenciatas įsipareigoja pats nevykdyti, neskatinti bei nepadėti kitiems asmenims vykdyti neteisėtų ar žalingų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant veiksmų, pažeidžiančių bendražmogiškas etines ir moralines normas, gerus papročius, sąžiningo elgesio normas, trečiųjų šalių teisių, įskaitant konfidencialumo, asmens duomenų, autorių teisių, prekės ženklų, patentų ar bet kokių kitų intelektinės nuosavybė teisių, pažeidimų ir bet kokių kitų panašaus pobūdžio veiksmų.

6.5. Licenciatui pačiam (arba per trečiuosius asmenis) draudžiama:

6.5.1. naudoti SonT sprendimą kitų įmonių ar asmenų (įskaitant bet kokius fizinius ir juridinius asmenis, taip pat Licenciato darbuotojus) komerciniams tikslams ar asmeniniams (nekomerciniams) tikslams, išskyrus tiesioginę SonT sprendimo paskirtį, t. y. susipažinti ar pasirašyti Licenciato ar jo partnerių pateiktą turinį;

​6.5.2. savintis, atgaminti, platinti, dekompiliuoti, kurti perdirbinius ar išvestinius kūrinius, juos viešai platinti, publikuoti, parduoti, jais prekiauti ar bet kokiu kitu būdu eksploatuoti SonT sprendimą ar bet kuriuos SonT sprendimo elementus;

6.5.3. savarankiškai adaptuoti ar pakeisti bet kokį SonT sprendimo elementą, funkcionalumą ar jų dalį;

6.5.4. pašalinti ar pakeisti bet kokį autorines teises, prekės ženklus ar kitą nuosavybės teisę žymintį ženklą ar pranešimą, kuris matomas bet kurioje SonT sprendimo vietoje ar kode;

6.5.5. imtis bet kokių veiksmų, kurie sukuria neprotingą ar neproporcingai didelį krūvį Platformos infrastruktūrai ar kitaip apsunkinti SonT sprendimo veikimą;

6.5.6. bandyti neteisėtai prisijungti prie Platformos, SonT kompiuterinių sistemų ar tinklų, neteisėtai braunantis į sistemą, „nulaužti“ ar spėti slaptažodžius ar kitomis priemonėmis neteisėtai prisijungti prie sistemos;

6.5.7. naudoti SonT sprendimą virusų, kenkėjiškų programų platinimui, Trojos arkliams ar kitoms tokio pobūdžio neigiamoms programoms ir virusams;

​6.5.8. piktybiškai naudoti bet kokį prietaisą ar programinę įrangą, kuri trukdo tinkamai SonT sprendimo veikimą, ar kitaip gali paveikti tinkamą SonT sprendimo veikimą;

6.5.9. naudoti SonT sprendimą, siekiant pažeisti bet kokios kitos programos ar kompiuterio tinklo sistemos saugumą, „nulaužti“ ar spėti slaptažodžius arba saugumo kodus; sugadinti ar pažeisti SonT sprendimo saugumą ar kitokiu būdu pakenkti SonT ar kitiems asmenims;

6.5.10. pašalinti, suardyti, atjungti, pažeisti ar kitaip sugadinti SonT sistemas, susijusias su saugumu, sistemas ar priemones, kurios apsaugo ar užkerta kelią SonT sprendimo neteisėtam naudojimui.

7. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

7.1. Visos teisės (įskaitant autoriaus, intelektines, pramonines teises į Intelektinę nuosavybę, pasiekiamą Tinklapyje, Platformoje, Turinyje, priklauso SonT.

7.2. SonT taip pat priklauso visos Intelektinės nuosavybės teisės į SonT sprendimą ir jo funkcionalumą, įskaitant, bet neapsiribojant, SonT dizainą, vizualines sąsajas, administratoriaus sąsajas, grafiką, vizualinį dizainą, kompiliacijas, programinį kodą, veikimo koncepciją, informacijos sekas ir išdėstymą ir visus kitus SonT sprendimo elementus ir komponentus, įskaitant ir bet kokių papildomų paslaugų ar SonT sprendimo modifikacijų rezultatus.

7.3. Prenumeratos laikotarpiu, SonT suteikia teisę Prenumeratoriui ir / ar Vartotojams naudotis Tinklapiu ir(ar) Platforma verslo tikslais. Platforma privalo būti naudojama laikantis Sutarties nuostatų ir tiems tikslams, kuriuos patenkinti Platforma buvo sukurta. Neatsižvelgiant į įvykdytus Mokėjimus, Prenumeratoriui ir / ar Vartotojams nėra suteikiamos jokios ir jie neįgyja jokių Intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisės į Tinklapį, Platformą, Turinį ir SonT sprendimą.

8. DUOMENYS IR KITAS TURINYS

8.1. Duomenys

8.1.1. Prenumeratorius yra visiškai atsakingas už Platformoje naudojamus Duomenis ir prisiima visą su tuo susijusią riziką. Prenumeratorius užtikrina, kad jis ir jo Vartotojai Duomenis rinktų, saugotų ir naudotų teisėtai.

8.1.2.  SonT neprisiima atsakomybės dėl Duomenų, kuriuos Prenumeratorius surinko, saugojo, naudojo ar įtraukė į Platformą. Jei SonT gautų bet kokias pretenzijas šiuo klausimu, Prenumeratorius apsaugos SonT nuo bet kokios žalos, kaip numatyta 11.3 punkte.

8.1.3. Keičiant Prenumeratos planą žemesnio lygio planu, mažėja Platformos funkcionalumai. Tokiu atveju dalis Duomenų Prenumeratoriui gali tapti neprieinamais. SonT neprisiima atsakomybės dėl to, kad pasirinkus žemesnį Prenumeratos planą, Prenumeratorius neteko prieigos prie dalies Duomenų. Tokiais SonT Duomenis saugo 10.4.3 punkte nustatytą terminą. Gavus Prenumeratoriaus prašymą, SonT gali atstatyti ir perduoti Duomenis Prenumeratoriui. Duomenų atstatymui ir perdavimui Prenumeratoriui taikomos 5.4.4 punkte nustatytos sąlygos.

8.2. Kitas turinys

8.2.1. Naudojantis Platforma, Prenumeratorius gali prieiti prie įvairaus Kito turinio. Bet koks Kitas turinys Platformoje yra pateikiamas „toks, koks jis yra“ ir „toks, koks pateiktas“. SonT neprisiima atsakomybės už Kitą turinį ar bet kokius nuostolius / žalą, patirtą dėl to, kad Prenumeratorius naudojosi Kitu turiniu.

8.2.2. Prenumeratorius įsipareigoja nenaudoti Kito turinio neturėdamas asmens, kuriam jis priklauso, rašytinio sutikimo.

8.3. Trečiųjų šalių paslaugos

​8.3.1. Platformoje gali būti teikiamos trečiųjų šalių paslaugos (mokėjimai, automatiniai pranešimai Platformoje ir pan.) ir / ar naudojama trečiųjų šalių programinė įranga, kurią licencijuoja ar palaiko trečiosios šalys („Trečiųjų šalių paslaugos“). Trečiųjų šalių paslaugos teikiamos tik jūsų patogumui, ir SonT neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl Trečiųjų šalių paslaugų ir bet kokių jų modifikacijų, patobulinimų, patobulinimų, papildymų ar išvestinių versijų, kurias atlieka ar teikia atitinkamos trečiosios šalys.

9. ASMENS DUOMENYS

9.1. Asmens duomenys, kurių atžvilgiu SonT veikia kaip duomenų valdytojas, bus tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika. Asmens duomenų rūšys, kurias SonT tvarkys kaip duomenų valdytojas, yra nurodytos Privatumo politikoje. Naudodami Platformą, Prenumeratorius ir Vartotojas(-ai) patvirtina, kad jie yra susipažinę su Privatumo politika.

9.2. Asmens duomenų, kurie nenurodyti 9.1 punkte (įskaitant, bet neapsiribojant, Prenumeratoriaus klientų Asmens duomenimis), atžvilgiu SonT bus duomenų tvarkytojas. Veikdamas kaip Asmens duomenų tvarkytojas, SonT Asmens duomenis tvarkys vadovaujantis ADTS nustatyta tvarka.

9.3. Sudarydamas Sutartį, Prenumeratorius sutinka, kad: (i) SonT gali tvarkyti Prenumeratoriaus / jo darbuotojų ir atstovų (jei taikoma) el. pašto adresus SonT panašių produktų / paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant, kad SonT siųstų naujienlaiškius, pasiūlymus, apklausas, pakvietimus į renginius ir kt.). Toks sutikimas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir 1 metus po Sutarties pasibaigimo / nutraukimo; (ii) SonT perduotų Prenumeratoriaus / jo darbuotojų ir atstovų (jei taikoma) kontaktinius duomenis (el. pašto adresus, tel. Nr.) bendrovėms, priklausančioms SonT įmonių grupei. Nurodytos bendrovės tokius Asmens duomenis galės tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant, galės siųsti naujienlaiškius, pasiūlymus, apklausas, pakvietimus į renginius ir kt.). Prenumeratorius turi teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą, vadovaudamasis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

10. GALIOJIMAS. SUSTABDYMAS. NUTRAUKIMAS.

10.1. Sutarties galiojimas ir pratęsimai

10.1.1. Sutartis galioja visą Bandomąjį laikotarpį ir / ar Prenumeratos laikotarpį. Sutartis gali būti pratęsta Šalių susitarimu. Apie pageidavimą pratęsti Sutartį Prenumeratorius privalo informuoti SonT likus ne mažiau kaip 30 dienų iki einamojo Prenumeratos laikotarpio pabaigos. Iki Sutarties galiojimo pabaigos Šalims nesusitarus dėl jos pratęsimo sąlygų, laikoma, kad Sutarties galiojimas pasibaigė.

10.2. Sustabdymas

10.2.1. SonT turi teisę savo nuožiūrą ir be išankstinio pranešimo Prenumeratoriui, sustabdyti Paskyrą, jei Prenumeratorius ir / ar Vartotojas:

       (i) pažeidžia Sutartį ar / ir taikytinos teisės reikalavimus;

      (ii) daugiau kaip 30 dienų vėluoja sumokėti bet kurį Mokėjimą arba bent 3 iš eilės Mokėjimų tvarkytojo bandymai nuskaityti lėšas nuo Prenumeratoriaus kreditinės kortelės yra nesėkmingi;

      (iii) pateikia neteisingus, netikslius ar neišsamius Registracijos duomenis (ar SonT turi pagrindą įtarti, kad taip yra);

      (iv) jei Paskyra, už kurią Prenumeratos mokestis (iš dalies / visa apimtimi) nesumokėtas, yra bent 30 dienų neaktyvi. Kai Paskyra turi kelis Vartotojus, laikoma, kad Paskyra yra aktyvi, jei bent vienas Vartotojas ja naudojasi.

10.2.2. Sustabdžius Paskyrą, SonT apie tai informuos Prenumeratorių ir nurodys terminą, per kurį Prenumeratorius privalo pašalinti trūkumus dėl kurių Paskyra buvo sustabdyta.

10.3. Nutraukimas

10.3.1. Prenumeratorius turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, apie tai raštu informavęs SonT ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. Toks pranešimas turi būti pateiktas el. paštu adresu support@signontab.com.

10.3.2. Apie tai raštu informavus Prenumeratorių ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo dienos, SonT turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį, jei SonT nusprendė nutraukti Platformos veiklą. Tokiu atveju, SonT grąžins Prenumeratoriui iš anksto sumokėtus Mokėjimus, grąžintinų Mokėjimų suma bus proporcinga po Sutarties nutraukimo likusiam Prenumeratos laikotarpiui.

10.3.3. SonT turi teisę nedelsiant, be išankstinio pranešimo Prenumeratoriui, nutraukti Sutartį:

(i) jei priežastys, išvardintos 10.2.1 punkte, nėra pašalinamos per SonT nustatytą terminą;

(ii) jei įsiteisėja teismo sprendimas iškelti bankroto bylą Prenumeratoriui;

(iii) vykdant teisėsaugos ar kitų valdžios institucijų nurodymą;

(iv) atsiranda kitų Sutartyje numatytų priežasčių.

10.3.4. Be aukščiau nurodytų pagrindų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jei kita Šalis pažeidžia Sutartį ir tokio pažeidimo ji neištaiso / nepašalina per 30 kalendorinių dienų nuo nukentėjusios Šalies pretenzijos gavimo dienos.

10.4. Sutarties nutraukimo / pasibaigimo pasekmės

10.4.1. Pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus joje numatytais pagrindais, licencija naudotis SonT sprendimu automatiškai pasibaigia. Tokiu atveju, Prenumeratorius ir / ar Vartotojai privalo nedelsiant nutraukti SonT sprendimo ir Platformos naudojimą.

10.4.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, SonT ištrins (panaikins) Paskyrą.

10.4.3. Duomenis, saugomus Paskyroje, SonT saugos 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo / pasibaigimo. Suėjus šiam terminui, SonT gali Duomenis negrįžtamai ištrinti. SonT netrins tų Duomenų, saugomų Paskyroje, kuriuos ji, pagal taikytiną teisę, privalo tvarkyti ir po Sutarties nutraukimo / pasibaigimo.

10.4.4. Prenumeratorius turi teisę per 10.4.3 punkte nustatytą terminą pats parsisiųsti Duomenis iš Paskyros arba kreiptis į SonT, prašant jam pateikti Duomenų kopiją. SonT tokius laiku pateiktus prašymus patenkina per 5 dienas nuo jų gavimo. Duomenys perduodami .XLS ar kitu visuotinai pripažintu formatu.

10.4.5. SonT neprisiima atsakomybės prieš Prenumeratorių ar trečiuosius asmenis dėl to, kad Prenumeratorius tinkamai ir laiku nepasinaudojo 10.4.4 p. numatyta teise ir Duomenys buvo negrįžtamai ištrinti.

10.4.6. Bendrųjų sąlygų 5, 6, 7, 8, 11 ir 12 skyriaus nuostatos lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo / pasibaigimo.

11. ATSAKOMYBĖ IR JOS RIBOJIMAS. SONT APSAUGA NUO ŽALOS

​11.1. Atsakomybės netaikymo atvejai

11.1.1. Prenumeratorius supranta ir aiškiai sutinka su tuo, kad: 

(i) Platformą Prenumeratorius naudoja savo rizika. Platforma Prenumeratoriui prieinama „tokia, kokia ji yra“ ir „tokia, kokia ji prieinama“.

(ii) SonT, patronuojanti įmonė, patronuojamos įmonės, filialai, pareigūnai, vadovai, akcininkai, darbuotojai, agentai, advokatai, partneriai, licenciarai ir kiti atstovai (toliau kartu „SonT ir susiję asmenys“) nesuteikia jokių garantijų, kad:

 

a) Platformos ir bet kokios per ją pasiekiamos paslaugos, informacijos ar kitų duomenų kokybė atitiks Prenumeratoriaus reikalavimus ir lūkesčius;

b) prieiga prie Platformos bus nepertraukiama, savalaikė, saugi ar be klaidų, nekritinių / kritinių incidentų;

c) rezultatai, gauti naudojantis Platforma, bus tikslūs ir patikimi;

d) visas Platformoje pasitaikančias klaidas įmanoma ištaisyti ir jos bus ištaisytos;

e) Platforma ir bet koks turinys pasiekiamas per ją yra be virusų ar kitų kenkėjiškų komponentų.

11.1.2. Visus ir bet kokius Platformoje prieinamus duomenis (t. y. Duomenis, Asmens duomenis, Turinį, Kitą turinį) Prenumeratorius atsiųs, kitaip gaus ir naudos tik savo rizika. Prenumeratorius bus visa apimtimi atsakingas už visus ir bet kokius nuostolius / žalą, kuriuos tokie duomenys padarys Prenumeratoriaus kompiuterinėms sistemoms ar Prenumeratoriaus Duomenims.

11.2. Atsakomybės ribojimas

​11.2.1. Maksimalia apimtimi, kuri leidžiama pagal taikytiną teisę, SonT neatsakys už Prenumeratoriaus nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) / žalą, susijusią su:

  1. su Duomenų praradimu;

  2. Platformos naudojimu ar negalėjimu jais naudotis;

  3. pakaitinių prekių, paslaugų, duomenų ar kitos informacijos, kuri turėtų būti bet nėra prieinama per Platformą, įsigijimo kaina;

  4. bet kokių trečiųjų asmenų veiksmais ar elgesiu Platformoje;

  5. netinkamu Duomenų išsaugojimu, perkėlimu, sinchronizavimu ar Prenumeratoriaus Paskyros nustatymų konfigūravimu;

  6. bet kokių Duomenų, kurie prarasti ar tapo neatgaminami dėl to, kad Prenumeratorius ir / ar Vartotojai netinkamai tokius Duomenis tvarkė;

  7. neteisėtos prieigos prie Duomenų, Duomenų pakeitimu, iškraipymu, ištrynimu ar netinkamu Duomenų išsaugojimu;

  8. bet kokiais Platformos naudojimosi sąlygų pakeitimais (įskaitant, bet neapsiribojant, Prenumeratos plano pakeitimu aukštesnio ar žemesnio lygio planu; Mokėjimų dydžių pakeitimu, ir kt.).

11.2.2. Neatsižvelgiant į tai, kas nustatyta 11.2.1 punkte, maksimali SonT atsakomybė prieš Prenumeratorių (jei tokia būtų taikoma), nepriklausomai nuo jos formos, visais atvejais bus ribojama suma, lygia Prenumeratos mokesčių sumai, kurią Prenumeratorius faktiškai sumokėjo SonT per paskutinius 3 mėnesius iki veiksmų, iš kurių kildinama SonT atsakomybė, atlikimo.

11.3. SonT apsauga nuo žalos

11.3.1. Prenumeratorius įsipareigoja apsaugoti SonT nuo bet kokių trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su ar kylančių iš Prenumeratoriaus naudojimosi Platforma, taip pat apsaugoti SonT nuo iš to kylančių nuostolių, žalos (įskaitant ir pagrįstas teisinio atstovavimo išlaidas) ir bet kokios atsakomybės. Prenumeratorius įsipareigoja atlyginti bet kokius SonT nuostolius, susijusius su ar kylančius iš aukščiau nurodytų reikalavimų.

11.3.2. SonT pasilieka teisę nuo aukščiau nurodytų reikalavimų, nuo kurių Prenumeratorius privalo apsaugoti SonT, gintis savo kaštais bei kontroliuoti tokio ginčo eigą. Tokiu atveju Prenumeratorius sutinka kooperuotis su SonT ginantis nuo tokių reikalavimų.

11.4. Nenugalima jėga

11.4.1. Nei viena Šalis nėra atsakinga už netinkamą Sutarties vykdymą ar jos nevykdymą, jei tai sąlygojo nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis, norėdama remtis šia išlyga, apie tokias aplinkybės privalo nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį ir dėti protingas pastangas, kad tokios aplinkybės būtų pašalintos.

 

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Taikytina teisė

12.1.1. Jeigu Lietuvos Respublikos ir / ar Europos Sąjungos teisės imperatyvios nuostatos, nereikalauja kitaip, Sutarčiai, iš jos kylantiems ar su ja susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.1.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Taisyklių ar susijęs su Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu, atsisakymu ar galiojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, išskyrus, kai atskirame Taisyklų dokumente ar imperatyviose taikytinų teisės aktų nuostatose nurodyta kitaip. 

12.2. Pakeitimai

12.2.1. SonT turi teisę savo nuožiūra pakeisti, modifikuoti Bendrųjų sąlygų, ADTS, Privatumo politikos ir kitų dokumentų, kurie laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi, nuostatas, jas papildyti ar panaikinti. SonT apie tokius pakeitimus iš anksto, ne vėliau kaip prieš 30 dienų, informuos Prenumeratorių atskiru pranešimu.

12.2.2. Specialiosios sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.

12.3. Teisės neatsisakymas ir galiojimas

12.3.1. Jeigu bet kuri Šalis nepasinaudoja kokia nors savo teise arba pasinaudoja tokia teise tik iš dalies, tai nereiškia, jog Šalis atsisakė tokios teisės. Jei kuri nors Sutarties nuostata teismo sprendimu būtų pripažinta negaliojančia, tai nedaro įtakos kitoms nuostatoms ir jos lieka galioti visa apimtimi.

12.4 Neperleidžiamumas

​12.4.1. Be išankstinio kitos Šalies sutikimo nei viena Šalis neturi teisės šios Sutarties, iš jos kylančių teisių ir / ar pareigų perleisti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims.

12.4.2. Jei Prenumeratorius yra fizinis asmuo, jo / jos Paskyra yra neperleidžiama ir visos teisės į Paskyrą ar Duomenis baigiasi, po jo / jos mirties. Gavus mirties liudijimo kopiją, Paskyra panaikinama, o Duomenys ištrinami.

12.5. Rinkodara

​12.5.1. Nebent Specialiosiose sąlygose nurodyta kitaip, Prenumeratorius sutinka, kad SonT jį nurodytų kaip SonT klientą, ir sutinka, kad SonT savo rinkodaros priemonėse darytų nuorodas į Prenumeratorių, naudodamas jo pavadinimą, prekės ženklą (jei tokį Prenumeratorius turi) ir pateikti trumpą Prenumeratoriaus verslo aprašymą.

12.6. Konfidencialumas

12.6.1. Konfidenciali informacija reiškia visą atskleidžiančios Šalies informaciją, kuri, ją atskleidžiant gaunančiai Šaliai, buvo nurodyta kaip konfidenciali (Konfidenciali Informacija). Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri: (a) yra viešai žinoma; (b) rinkoje numanoma / bendrai žinoma prieš jos atskleidimą; (c) po to, kai atskleidžianti Šalis atskleidė gaunančiai Šaliai, tapo viešai žinoma ne dėl gaunančios Šalies kaltės; ar (d) kitais teisėtais būdais tapo žinoma gaunančiai Šaliai.

12.6.2. Neturėdama atskleidžiančios Šalies sutikimo, nei viena Šalis negali atskleisti ar naudoti kitos Šalies Konfidencialios Informacijos jokiais kitais, su Sutarties vykdymu nesusijusiais, tikslais.

12.7. Pranešimai

12.7.1. Visa informacija, įspėjimai, pranešimai, susirašinėjimas ar reikalavimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, privalo būti raštiški ir bus laikomi galiojančiais, jeigu yra išsiunčiami / pristatomi vienu ar keliais iš šių būdų: (i) elektroniniu paštu arba per Savitarną, (ii) registruotu laišku, (iii) kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba (iv) įteikiant pasirašytinai. Vienos Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: (i) įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai, (ii) 2 (antrą) darbo dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu, (iii) sekančią darbo dieną po išsiuntimo elektroniniu paštu / kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (per Platformą).

12.8. Kalba

​12.8.1. Originali šios Sutarties kalba yra lietuvių. Gavus Prenumeratoriaus prašymą, SonT sudarys galimybę gauti šios Sutarties vertimą į kitas kalbas. Esant neatitikimams tarp Sutarties tekstų lietuvių ir kita kalba, pirmenybė teikiama Sutarties tekstui lietuvių kalba.

13. Kontaktai

 

Jeigu turite papildomų klausimų, nedvejodami susisiekite su SonT komanda:

El. paštas: support@signontab.com 

Buveinės adresas: Ateities g. 77-7, Vilnius, Lietuvos Respublika

bottom of page